GIÁ TRỊ CỐT LÕI: TÍNTÂMTRÍ TỐC TINHNHÂN

- TínSơn Dương bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình . Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.

- TâmSơn Dương đặt chữ Tâm làm nền tảng . Luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức . Lấy khách hàng làm trung tâm.

- TríSơn Dương coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển . Đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm . Chủ trương xây dựng một “doanh nghiệp học tập”.

- TốcSơn Dương đặt tôn chỉ “tốc độ, hiệu quả trong từng hành động” . Thực hành “quyết định nhanh – đầu tư nhanh – triển khai nhanh – bán hàng nhanh – thay đổi và thích ứng nhanh…”

- TinhSơn Dương đặt mục tiêu: Con người tinh hoa – Sản phẩm/ Dịch vụ tinh hoa – Cuộc sống tinh hoa – Xã hội tinh hoa.

- Nhân: Sơn Dương xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn . Coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất . Tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.

094 998 2294